ABC transporters, prokaryotic - Escherichia coli K-12
Go to: [ Ortholog Table ]
Go to: